Prosječno vrijeme naplate potraživanja u okviru MSFI 9

Kakav je uticajkreditnih uslovana oblikovanje MSFI 9?

Kreditiranje kupaca podrazumjeva utvrđivanje kreditnih uslova koji se odnose na prodaju. Preduzeća generišu potraživanja od kupaca kroz prodaju gotovih proizvoda i robe kao i pružanjem usluga na kredit. Kreditni uslovi mogu biti oštriji ili blaži.

Ključne varijable pri utvrđivanju kreditnih uslova:
01

Administrativni troškovi kreditiranja
02

Troškovi držanja potraživanja od kupaca
03

Očekivani gubici zbog nenaplativih potraživanja
04

Obim prodaje

Ključni elementipolitikekreditnih uslova?

Politiku kreditnih uslova definišu tri ključna elementa kreditiranja i plaćanja:

Kreditni period

Kreditni period

Kreditni period predstavlja broj dana, od prvog pa do posljednjeg dana, u kojem kupac ima obavezu da izmiri cijeli iznos duga dobavljaču.

Diskontni period

Diskontni period

Diskontni period podrazumjeva broj dana koji se nudi kupcu od početka kreditnog perioda pa do ostvarenja novčanog popusta.

Kasa-skonto

Kasa skonto

Konto - 5692 predstavlja procentualno sniženje prodajne cijene koje je vezano za uslov da kupac plati kupovinu u diskontnom periodu.

PRIMJER kreditnih uslova nekog društva može biti izražen kao "4/10, neto 30". Termin "4/10" znači da kupac stiče 4% popusta ( kasa-skonto k-5692) ako plati dug u toku diskontnog perioda od 10 dana, u suprotnom plaća cijelokupan iznos dugovanja u intervalu od 30 dana tj."neto 30". 

Važno je razlikovatik-5692 i k-5793konta!

k-5692

Kasa skonto odobrena kupcima

Konto - 5692 odnosi se na rabat koji se daje po osnovu plaćanja u diskontom periodu koji je naznačen u kreditnim uslovima.

k-5793

Naknadno odobreni rabati po osnovu prodaje

Konto - 5793 odnosi se na naknadno odobren popust po osnovu prodaje koji može da se odnosi na ugovorom utvrđene popuste po osnovu obima prodaje ili pak plasiranja proizvoda dobavljača na tržište kupca.

Naplata potraživanja MSFI 9od kupaca.

Koeficijent obrta kupaca i period naplate potraživanja veoma su značajani instrumenti analitičke aparature kojom se želi uticati na politiku likvidnosti i rentabilnosti društva. Navedeni instrumenti pokazuju brzinu konverzije potraživanja u gotov novac, kojim se jedino mogu plaćati novčane obaveze u rokovima njihovog dospjeća. Treba napomenuti da se prosječno vrijeme naplate potraživanja od kupaca može raditi i na polugodišnjem kao i na kvartalnom nivou, pa bi broj dana odgovarao vremenskom periodu za koji se isto računa tj. polugodištu (180 dana) ili kvaralu (90 dana).

Neto godišnja prodaja na kredit ( Net Credit Sale) predstavlja bruto godišnju prodaju na kredit umanjenu za vrijednost vraćenih proizvoda i naknadno odobren rabat kupcima ( Naknadno odobreni rabati po osnovu prodaje k-5793 ).

Pošaljite Upit

Ukoliko ste zainteresovani za SAVJETOVANJE iz oblasti MSFI 9 Finansijski instrumeni pošaljite upit.

Društvo za reviziju AGM 2010 d.o.o.

Računovodstvo:
+387 61 260 945
Revizija:
+387 61 150 866
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Image